Skip to main content

Disclaimer

Deze website is gemaakt in opdracht van Mirador Holding B.V. te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 24143367 0000. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, eventuele geluidsbestanden, animatiebestanden en videobestanden en de wijze waarop deze op deze website van Kroymans worden weergegeven vallen onder het auteursrecht en/of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Niets ervan mag worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en niets ervan mag worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. De website kan ook materiaal bevatten dat valt onder de auteursrechten van leveranciers.

Prijzen

Aan de afbeeldingen en beschrijvingen kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend. Alle gespecificeerde prijzen zijn advies verkoopprijzen. Deze prijzen waren actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn inclusief BPM en BTW, tenzij anders vermeld; de prijzen van getoonde auto’s zijn exclusief kosten voor rijklaar maken, eventuele verwijderingsbijdrage (op nieuwe auto’s) en eventuele andere kosten.

Eigendommen

Wij hebben voor u een informatieve internet site willen ontwikkelen. Wij hopen dat deze u aanspreekt. Zowel onze fabrikanten als wij moeten onze intellectuele eigendommen, handelsmerken, logo’s en copyrights beschermen. Noch deze internetsite, noch enig materiaal op deze site geeft op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van de verschillende genoemde merken.

Aansprakelijkheid

De informatie op de pagina´s van de website wordt door ons verstrekt en voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Ofschoon de verstrekte informatie geacht wordt nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Privacy

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Gegevensbescherming vinden wij uitermate belangrijk en wij willen graag dat u zich bij uw bezoek aan onze internetpagina’s op uw gemak voelt. Daarom besteden wij veel aandacht aan de bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij verwerken gegevens die bij het bezoek aan onze website worden ingevoerd volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming voor ons land.

Inwinnen en verwerking van persoonlijke gegevens

Als u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres op dat u door uw Internet serviceprovider toegewezen heeft gekregen. Ook worden de website van waaruit u ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden alleen dan opgeslagen, wanneer u ons deze op eigen instigatie aangeeft, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête of bij het afsluiten van een contract.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Mirador Holding B.V. en aan haar gelieerde bedrijven binnen onze holding gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de websites, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang. Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens vanzelfsprekend graag gebruiken om u te informeren over onze producten en service en om u, indien gewenst, hierover vragen te stellen. Natuurlijk geschiedt uw deelname hieraan geheel op vrijwillige basis. Als u niet instemt, kunt u ons te allen tijde schriftelijk hierover informeren, zodat we het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen tegenhouden. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in ons bestand zijn opgenomen. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens, kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot:
Mirador Holding B.V., t.a.v. het secretariaat, Soestdijkerstraatweg 66, 1213 XE Hilversum

Beveiliging

Tot slot: wij hebben uiteraard technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens in onze database te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden.